Załącznik do Uchwały nr 6/2011 z dnia 02.10.2011 r.

 

T E K S T   J E D N O L I T Y

S T A T U T     S T O W A R Z Y S Z E N I A
O D Y S S E A S
S T O W A R Z Y S Z E N I E     G R E K Ó W     W     P O L S C E


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę ODYSSEAS Stowarzyszenie Greków w Polsce zwane dalej „Stowarzyszeniem” - działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 roku, z późniejszymi zmianami, oraz ustawa o organizacjach pożytku publicznego
i wolontariacie z dnia 24.04.2003, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1.   Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

2.   Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może podjąć działalność poza granicami Polski, zgodnie z prawem miejscowym.

Siedzibą władz jest miasto Wrocław.

Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia mogą być zatrudnieni pracownicy na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
Na pieczęciach może być również umieszczona nazwa Stowarzyszenia w języku greckim.

§ 7.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia
§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1.   poznawania, kultywowania i propagowania dziedzictwa tradycji i kultury greckiej,

2.   pogłębiania i poszerzania dialogu społeczeństw i narodów greckiego i polskiego,

3.   działania na rzecz kulturowej, cywilizacyjnej i ekologicznej odbudowy Śląska jako historycznego miejsca spotkania i pomostu miedzy różnymi kręgami kulturowymi, w tym również działanie na rzecz ochrony zabytków,

4.   przyczyniania się do odbudowy i upowszechniania wielokulturowego i wielonarodowego dorobku Europy, w szczególności greckiego i polskiego,

5.   obrony praw ludzkich i obywatelskich społeczeństw dzisiejszej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem praw mniejszości i społeczności religijnych,

6.   działania na rzecz wzajemnej tolerancji różnych grup etnicznych i społecznych oraz odbudowy zagubionego etosu zgodnego i pełnego wzajemnego szacunku współżycia na obszarach stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne,

7.   przyczyniania się do pogłębiania i upowszechniania wiedzy o historii i współczesności krajów Europy
w duchu obiektywizmu i tolerancji.

8.   edukacji i oświaty dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

9.   podejmowania oraz wspierania wszelkich innych inicjatyw społecznych, gospodarczych, ekologicznych, naukowych, kulturalnych, których podstawowym wyznacznikiem jest:

1.   rozwijanie i propagowanie idei integracji i tolerancji w różnych sferach życia społecznego,

2.   wielokierunkowy, zrównoważony rozwój społeczeństwa z poszanowaniem zasad demokracji,

3.   dostosowanie warunków życia społeczności lokalnych do europejskich standardów gospodarczych, ekonomicznych, oświatowych i kulturalnych,

4.   ochrona, rozwój i propagowanie kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych,

5.   promocja dokonań gospodarczych i kulturalnych społeczności lokalnych i całego regionu w kraju
i poza jego granicami,

6.   wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych.

7.   nawiązywanie i umacnianie kontaktów międzynarodowych

8.   rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem

9.   działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

10. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami polskim i greckim.

11. reprezentowania społeczności greckiej wobec władz państwowych, samorządowych i instytucji publicznych.

§ 9.

Misją Stowarzyszenia jest:

1.   umacnianie przyjaźni i harmonijnego współżycia między społecznością grecką i polską oraz prowadzenie działalności sprzyjającej rozwojowi tej współpracy;

1.   kultywowanie, rozwijanie i upowszechnianie postępowych i patriotycznych tradycji narodu greckiego;

2.   popularyzowanie i nauczanie języka greckiego, greckich pieśni i tańców ludowych;

3.   upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Grecji;

4.   zachowanie świadomości narodowej Greków poprzez ochronę miejsc pamięci narodowej Greków;

5.   pomoc w trudnej sytuacji życiowej i materialnej społeczności Greków w Polsce;

2.   reprezentowanie społeczności greckiej wobec władz państwowych, samorządowych i instytucji publicznych.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.   współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, placówkami kulturalnymi i organizacjami społecznymi;

2.   organizowanie różnorodnych form upowszechniania kultury i sztuki greckiej ( spotkania, koncerty, wystawy i inne);

3.   inspirowanie współpracy z organizacjami kulturalnymi, turystycznymi, naukowymi i gospodarczymi
w Grecji propagujących współpracę kulturalną i gospodarczą Grecji i Polski;

4.   organizowanie kursów języka greckiego;

5.   organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw, wieczorów dyskusyjnych i innych imprez zmierzających do przybliżenia kultury greckiej i życia współczesnego Grecji; organizowanie i prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych oraz kół zainteresowań;

6.   prowadzenie klubów i świetlic;

7.   (uchylony),

8.   inicjowanie i wspieranie różnych form aktywności ,

9.   fundowanie stypendiów naukowych, kulturalnych, artystycznych i innych oraz wspieranie i udzielanie pomocy materialnej osobom działającym na rzecz praw człowieka i obywatela oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

10. inicjowanie badań naukowych oraz inspirowanie powstawania zespołów badawczych zajmujących się problematyką bliską celom Stowarzyszenia,

11. wspieranie w różnej formie działalności naukowej, publicystycznej i społecznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy i postaw zgodnych z celami Stowarzyszenia,

12. organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieżowej,

13. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, charytatywnym, społecznym i innym,

14. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleń i kursów,

15. promowanie i organizowanie wolontariatu,

16. organizowanie wyjazdowych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

17. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

18. organizowanie pomocy prawnej i psychologicznej dla osób zagrożonych patologią społeczną

19. organizowanie różnych form krajoznawczo - turystycznych i wypoczynkowych

20. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

21. podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.

22. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych

23. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających niniejszego statutu.

§ 11.

Zakazane jest:

1.  udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2.  przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4.  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12.

1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1.   członków zwyczajnych

2.   członków wspierających

§ 13.

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.   Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna pochodzenia greckiego zamieszkała na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 15.

1.   Członkiem zwyczajnym może być również niepełnoletnia młodzież pochodzenia greckiego w wieku
od 14 do 18 lat.

2.   Młodzież poniżej 16 lat może być członkiem Stowarzyszenia za zgodą swoich prawnych opiekunów.

3.   Małoletni członkowie Stowarzyszenia w wieku 14-16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zabraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4.   Młodzież, członkowie Stowarzyszenia w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z tym ze w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§16.

Osobie , której odmówiono przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia odmownego.

§17.

Członkiem wspierającym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 18.

Nadanie godności członka wspierającego następuje w drodze przyjęcia przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 19.

Członek zwyczajny ma prawo:

1.   wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2.   uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia itp.;

3.   korzystać z urządzeń , świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

4.   noszenia odznaki organizacyjnej;

5.   zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

§ 20.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1.   aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;

2.   przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3.   regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 21.

Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego oprócz prawa do wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia.

 

§ 22.

Członek wspierający obowiązany jest do propagowania celów Stowarzyszenia oraz wspierania jego działań.

§ 23.

1.   Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.   dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2.   śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego , będącego osobą prawna;

3.   skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy z opłatą składek członkowskich po uprzednim upomnieniu, w drodze uchwały Zarządu;

4.   wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za naruszenia zasad określonych
w statucie, nieprzestrzeganie uchwał i regulaminów lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.

5.   pozbawienia godności członka wspierającego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2.   Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka przysługuje odwołanie do następnego Walnego Zebrania Członków w terminie dwóch tygodni

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§ 24.

1.   Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1.   Walne Zebranie Członków

2.   Zarząd

3.   Komisja Rewizyjna

2.   W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

3.   Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 25.

1.   Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

2.   Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3.   Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

4.   Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

5.   W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyborów.

6.   Podczas trwania kadencji Zarządu możliwe jest odwołanie Zarządu jako całości lub poszczególnych jego członków przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zebrane zgodnie z § 28 pkt.1.2. i § 28 pkt.1.3.

Walne zebranie członków
§ 26.

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.   W Walnym Zebraniu Członków biorą udział

1.   z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

2.   z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.

3.   O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków,  Zarząd powiadamia członków pisemnie bądź telefonicznie co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 27.

1.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.   Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3.   Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

4.   Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
i powołanych w nim komisji.

§ 28.

1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1.   z własnej inicjatywy;

2.   na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3.   na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.   Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt. 2 i 3.

3.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 29.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności :

1.   w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;

2.     w drugim terminie- wyznaczonym w tym samym dniu i miejscu, trzydzieści minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 30.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.   uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

2.   wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3.   uchwalanie zmian statutu;

4.   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

5.   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6.   rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

7.   nadawanie i pozbawianie godności członka wspierającego Stowarzyszenia;

8.   podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej;

9.   podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku

10. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Zarząd
§ 31.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 32.

1.   W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący oraz 6 członków. Na swym pierwszy posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika tworzących Prezydium Zarządu.

2.   Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.   Zasady i tryb działania Zarządu ustala uchwalony przez Zarząd regulamin.

4.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co kwartał.

§ 33.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.   zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

2.   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3.   określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;

4.   uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań
z działalności;

5.   uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;

6.   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

7.   podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członka zwyczajnego, jeżeli jego działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;

8.   zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

9.   podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;

10. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji;

11. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka wspierającego Stowarzyszenia;

12. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.

§ 34.

Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 3 członków Zarządu, w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku.

§ 35.

1.   Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:

1.   wykonywanie uchwał Zarządu;

2.   przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 36.

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 37.

Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę.

§ 38.

1.   Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1.   będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu, pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2.   skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 39.

1.   Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2.   zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie i trybie ustalonym w statucie;

3.   prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;

4.   uchwalenie własnego regulaminu działania

5.   składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków
o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

2.   Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia wszelkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 40.

Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu .

Rozdział VII
Majątek i fundusze
§ 41.

1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.   Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. składki członkowskie;

2.dotacje, darowizny, spadki i zapisy;

3.dochody z działalności statutowej;

4.dochody z ofiarności publicznej.

3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w wysokości i wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie ustala sposoby wpłacania składek członkowskich.

4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42.

Dla ważności woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 43.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 44.

1.   Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

2.   Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walne Zebranie Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebranie Członków. Do zawiadomienia określonego w § 28 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3.   Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków (delegatów) zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

4.   W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

 

 

Συνημμένο στην Απόφαση αριθμ Marek 108EFA0E.dotm sskotis 2 1312 2012-01-29T07:38:00Z 2012-03-15T16:07:00Z 2012-03-15T16:07:00Z 13 4651 27906 home 232 64 32493 14.00 800x600 Clean false false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

                     Συνημμένο στην Απόφαση αριθμ. 6/2011 της 25.09.2011

                     σχετικά με την αλλαγή του καταστατικού.

 

                                  ΕΝΙΑΙΟ / ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟ / ΚΕΙΜΕΝΟ

 

                                 ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

                 ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ Π Ο Λ Ω Ν Ι Α

                 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

                                                 Κεφάλαιο Ι

            

                                           Γενικές  Αποφάσεις

  

                                               Παράγραφος 1.

Ο Σύλλογος φέρει την ονομασία ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Σύλλογος Ελλήνων στην Πολωνία,

αποκαλούμενος σε συνέχεια  «Σύλλογος» – δρα με βάση το υποχρεωτικό Δίκαιο για τους Έλληνες ( νόμος της 07.04.1989 έτους με τις κατοπινές αλλαγές και νόμος για τις οργανώσεις κοινής ωφελείας και εθελοντικής δράσης της 24.04.2003, με τις κατοπινές αλλαγές) και του παρόντος καταστατικού. 

 

                                               Παράγραφος 2.

1.  Ο Σύλλογος είναι εθελοντική , αυτόνομη και σταθερή ένωση για σκοπούς όχι με                        

    αποδοχές.                                 

2. Ο Σύλλογος πραγματοποιεί μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες δημοσίου οφέλους.

    Ο Σύλλογος δεν πραγματοποιεί κερδοσκοπικές δραστηριότητες δημοσίου οφέλους.

 

                                               Παράγραφος 3.

Ο χώρος δραστηριότητας του Συλλόγου είναι το έδαφος της Πολωνικής Δημοκρα-

τίας .

Σε περίπτωση που το απαιτεί αυτό η πραγματοποίηση των σκοπών του καταστατικού

του Συλλόγου μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες έξω από τα σύνορα της Πολωνίας

σύμφωνα με το τοπικό Δίκαιο.

Έδρα των αρχών είναι η πόλη Βρότσλαβ.

Ο Σύλλογος μπορεί να συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις στον τομέα της πραγματο- ποίησης  των σκοπών του καταστατικού.

 

                                               Παράγραφος 4.

Ο Σύλλογος έχει νομική υπόσταση / είναι νομικό πρόσωπο.

 

                                               Παράγραφος 5.

Ο Σύλλογος στηρίζει τη δραστηριότητα του στην κοινωνική εργασία των μελών του.

Για τη διεξαγωγή υποθέσεων που συνδέονται με τη λειτουργία του Συλλόγου μπορούν να προσληφθούν για εργασία εργαζόμενοι με βάση ξεχωριστές διατάξεις.

 

                                               Παράγραφος 6.

Ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιεί σήματα και σφραγίδες πάνω στις αρχές που καθορίζονται με ιδιαίτερες διατάξεις.

Στις σφραγίδες μπορεί να τοποθετηθεί επίσης η ονομασία του Συλλόγου στην ελληνική γλώσσα.

                                              

 

                                               Παράγραφος 7.

Ο Σύλλογος μπορεί να είναι μέλος εθνικών και διεθνών οργανώσεων με το ίδιο ή με παρόμοιο προφίλ δραστηριότητας, αν δεν παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες πλευρά είναι η Πολωνική Δημοκρατία.

 

 

                                             

                                                 Κεφάλαιο Ι Ι

            

                     Οι σκοποί και οι τρόποι δραστηριότητας του Συλλόγου

 

 

                                               Παράγραφος 8.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η διεξαγωγή μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων δημοσίου οφέλους όπως:

  

   1.  Η γνωριμία , η καλλιέργεια και η διάδοση της κληρονομιάς των ελληνικών   

        παραδόσεων και του ελληνικού πολιτισμού. 

 

   2.  Η εμβάθυνση και η επέκταση του διαλόγου των κοινωνιών και των λαών της  

        Ελλάδας και της Πολωνίας.

 

   3.  Η δραστηριότητα προς όφελος της εκπολιτιστικής, πολιτιστικής και οικολογικής

        αναστήλωσης της Σιλεσίας σαν ιστορικός τόπος/μέρος και γέφυρα ανάμεσα σε 

        διαφορετικούς εκπολιτιστικούς κλάδους καθώς και η δραστηριότητα προς

        όφελος της προφύλαξης των μνημείων.

 

   4.  Η συμβολή στην αναστήλωση και τη διάδοση του πολυεκπολιτιστικού και πολύ-

        εθνικού έργου των καταχτήσεων της Ευρώπης, ιδιαίτερα του ελληνικού και του

        πολωνικού. 

 

   5.  Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη των κοινωνιών

        της σημερινής Ευρώπης και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και

        των θρησκευτικών κοινωνιών .

 

   6.  Οι δραστηριότητες προς όφελος της αμοιβαίας ανοχής των διαφόρων εθνικών       

        και κοινωνικών ομάδων και της αποκατάστασης του χαμένου/απωλεσθέντος

        ήθους σύμφωνου και πλήρους αμοιβαίου σεβασμού συμβίωσης στα εδάφη που

        αποτελούν  κοινή εκπολιτιστική και πολιτιστική κληρονομιά.

 

   7.  Η συμβολή στο βάθεμα και στη διάδοση των γνώσεων για την ιστορία και τη

        σύγχρονη κατάσταση/ζωή των χωρών της Ευρώπης στο πνεύμα της  αντικειμε-

        νικότητας και της ανοχής.

 

8.      Η εκπαίδευση και μόρφωση των παιδιών, της νεολαίας και των ενηλίκων.

 

 

                                                           -2-                                                                                                                                                              

 

    9.  Η ανάληψη και η υποστήριξη κάθε άλλης κοινωνικής, οικονομικής , οικο-

         λογικής , επιστημονικής, πολιτιστικής πρωτοβουλίας που βασικός προσ-

         διορισμός της είναι :

         1. Η ανάπτυξη και η διάδοση της ιδέας της ενοποίησης και της ανοχής σε

             διάφορες σφαίρες της κοινωνικής ζωής.

         2. Η πολυδιάστατη ισορροπημένη ανάπτυξη της κοινωνίας με σεβασμό των

             αρχών της δημοκρατίας.

         3. Η προσαρμογή των συνθηκών /όρων ζωής των τοπικών κοινωνιών στα

             ευρωπαϊκά επίπεδα  - οικονομικά, εκπαιδευτικά και εκπολιτιστικά.

         4. Η προστασία/προφύλαξη, η ανάπτυξη και διάδοση του πολιτισμού των

             εθνικών μειονοτήτων και των εθνικών ομάδων.

         5. Η προαγωγή των οικονομικών και εκπολιτιστικών επιτεύξεων των τοπικών

             κοινωνιών και ολόκληρης της περιοχής στην χώρα και έξω από τα σύνορα  

             της.

         6. Η βοήθεια της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και των καινοτομικών  

             προτσές/πλάνων.

         7. Η αποκατάσταση και το δυνάμωμα διεθνών επαφών.

         8. Η κοινωνική και επαγγελματική ρεχαμπιλιτασιόν/αποκατάσταση της υγείας

             προσώπων με ελαττωματικότητες και απειλούμενων με αποκλεισμό.

         9. Οι δραστηριότητες προς όφελος της επαγγελματικής δραστηριοποίησης

             προσώπων με ελαττωματικότητες , ανέργων και απειλούμενων με ανεργία

             και ιδιαίτερα της νεολαίας.

       10. Οι δραστηριότητες προς όφελος της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της ανά-

             πτυξης των επαφών και της συνεργασίας ανάμεσα στις κοινωνίες – την

             πολωνική και την ελληνική.

       11. Η αντιπροσώπευση της ελληνικής κοινωνίας ενώπιον των κρατικών και

             αυτοδιοικητικών αρχών και των δημοσίων ιδρυμάτων.

 

                                               Παράγραφος 9

Αποστολή του Συλλόγου είναι:

 

1. Το δυνάμωμα της φιλίας και της αρμονικής συμβίωσης ανάμεσα στην ελληνική και

    την πολωνική κοινωνία και την ανάπτυξη δραστηριότητας που ευνοεί την  ανά-

    πτυξη αυτής της συνεργασίας.

2. Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η διάδοση των προοδευτικών και πατριωτικών πα-

    ραδόσεων του ελληνικού λαού.

3. Η εκλαΐκευση και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ,των ελληνικών λαϊκών

    τραγουδιών και χορών.

4. Η διάδοση/εκλαΐκευση των γνώσεων για τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την

    ιστορία της Ελλάδας.

5. Η διαφύλαξη της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων με την υπεράσπιση/προφύλαξη

    των τόπων εθνικής μνήμης των Ελλήνων.

6. Η παροχή βοήθειας σε δύσκολη ζωτική/της ζωής/και υλική κατάσταση των

    Ελλήνων στην Πολωνία.

7. Η αντιπροσώπευση της ελληνικής κοινωνίας ενώπιον των κρατικών και αυτό-

    διοικητικών αρχών και των δημοσίων ιδρυμάτων.

 

 

                                                           -3-                                  

                                             Παράγραφος 10

Ο Σύλλογος πραγματοποιεί τους σκοπούς του με:

 

1.  Την κοινή δράση/συνεργασία με τις κρατικές, αυτοδιοικητικές  αρχές, με τα

     εκπολιτιστικά ιδρύματα και τις κοινωνικές οργανώσεις.

2.  Την οργάνωση ποικίλων /διαφόρων μορφών διάδοσης/εκλαΐκευσης της ελληνικής

      κουλτούρας/πολιτισμού και της τέχνης (συναντήσεις, συναυλίες, εκθέσεις κ.α.)

3.  Την έμπνευση συνεργασίας με εκπολιτιστικές, τουριστικές, επιστημονικές και

     οικονομικές οργανώσεις στην Ελλάδα που προπαγανδίζουν την εκπολιτιστική και

     οικονομική συνεργασία της Ελλάδας και της Πολωνίας.

4.  Την οργάνωση φροντιστηρίων ελληνικής γλώσσας.

5.  Την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εκθέσεων, βραδιών συζήτησης και άλλων

     εκδηλώσεων που αποβλέπουν στην προσέγγιση της ελληνικής κουλτούρας και

     της σύγχρονης ζωής στην Ελλάδα και την οργάνωση και διεύθυνση ερασιτεχνικών

     καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και λεσχών.

6.  Τη διεύθυνση κλαμπ και λεσχών.

7.  (Άκυρο).

8.  Την πρωτοβουλία και την υποστήριξη διαφόρων μορφών δραστηριότητας.

9.  Τη χρηματική επιχορήγηση υποτροφιών επιστημονικών, εκπολιτιστικών,

     καλλιτεχνικών και άλλων και την υποστήριξη και την παροχή υλικής βοήθειας

     σε άτομα που δρουν προς όφελος των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη

     και με δραστηριότητα προς όφελος προσώπων με ελαττωματικότητες.

 10.  Την πρωτοβουλία επιστημονικών ερευνών και την έμπνευση δημιουργίας

     συγκροτημάτων έρευνας, που ασχολούνται με προβλήματα κοντινά με τους

     σκοπούς του Συλλόγου.

 11.  Την υποστήριξη με διάφορες μορφές επιστημονικής, δημοσιογραφικής και

        κοινωνικής δραστηριότητας που αποβλέπει στη διάδοση των γνώσεων και των

        βάσεων σύμφωνων με τους σκοπούς του Συλλόγου.

 12.  Την οργάνωση διεθνούς ανταλλαγής νεολαίας.

 13.  Την οργάνωση εκδηλώσεων με χαρακτήρα εκπολιτιστικό, καλλιτεχνικό,

        κοινωνικό και άλλο.

 14.  Την ανάπτυξη δράσης εκδοτικής, σχολικής εκπαίδευσης και φροντιστηρίων.

 15.  Την προαγωγή και την οργάνωση εθελοντικής δράσης/κίνηση εθελοντών.    

 16.  Την οργάνωση εκδρομικών μορφών κοινωνικο-παιδαγωγικής και εκπολιτιστικο-

        εκπαιδευτικής εργασίας.

 17.  Την οργάνωση αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων που προπαγανδίζουν  την

        φυσική κουλτούρα και αγωγή.

 18.  Την οργάνωση νομικής και ψυχολογικής βοήθειας για πρόσωπα απειλούμενα από

        κοινωνικές παθολογικές ασθένειες.

 19.  Την οργάνωση διαφόρων εθνογραφικο-τουριστικών και αναπαυτικών μορφών.

 20.  Την πρωτοβουλία και την υποστήριξη δραστηριοτήτων προς όφελος της

        προφυλακτικής  και της λύσης των κοινωνικών προβλημάτων.

 21.  Την ανάληψη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη της επιχειρη-

        ματικότητας.

 22.  Την εξασφάλιση μέσων για δραστηριότητα από προσιτά βοηθητικά ταμεία/φόντα.

 23.  Την ανάπτυξη άλλων μορφών δραστηριότητας που αποβλέπουν στην εκτέλεση

        των καθηκόντων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό.

 

 

                                                           -4-  

                                                      Παράγραφος 11.

Απαγορεύεται:

 

1.  Η παροχή δανείων ή η εξασφάλιση δανείων με την περιουσία του Συλλόγου στα  

     μέλη του, τα μέλη των οργάνων ή τους εργαζόμενους και τα πρόσωπα με τα οποία  

     τα μέλη του , τα μέλη των οργάνων και οι εργαζόμενοι του Συλλόγου παραμένουν

     σε συζυγική σχέση, κοινή συμβίωση ή σε σχέση συγγένειας πρώτης γραμμής

     (πρώτου βαθμού) , σχέση συγγένειας δεύτερης γραμμής  (δεύτερου βαθμού) ή είναι  

     συνδεδεμένα με κηδεμονία, φροντίδα ή επιμέλειας, αποκαλούμενα σε συνέχεια  

     «κοντινά πρόσωπα».

2.  Να μεταβιβάζει περιουσία του Συλλόγου προς όφελος των μελών του, των μελών

     των οργάνων ή των εργαζομένων καθώς και των κοντινών τους προσώπων , πάνω

     σε αρχές άλλες από τις αρχές σε σχέση με τρίτα πρόσωπα , ιδιαίτερα αν η μεταβί-

     βαση αυτή γίνεται δωρεάν ή σε προνομιούχες συνθήκες (όρους).

3.  Να αξιοποιεί (εκμεταλλεύεται) την περιουσία του Συλλόγου προς όφελος των    

     μελών, των μελών των οργάνων ή των εργαζομένων καθώς και των κοντινών

     προσώπων πάνω σε αρχές από τις αρχές σε σχέση με τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν αυτή

     η αξιοποίηση απορρέει άμεσα από τον καταστατικό σκοπό της οργάνωσης.

4.  Η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από φορείς στους οποίους συμμετέχουν τα μέλη             

     του Συλλόγου, τα μέλη των οργάνων του ή εργαζόμενοι και κοντινά τους πρόσωπα,

     με τρόπο διαφορετικό απ’ ότι  σε σχέση με τρίτους ή σε τιμές υψηλότερες από της

     αγοράς. 

 

 

   

                                                     Κεφάλαιο ΙΙΙ

                   Τα μέλη, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους

  

                                                Παράγραφος 12.

                     1. Τα μέλη του Συλλόγου διαιρούνται σε :

                         1) τακτικά μέλη

                         2) μέλη υποστήριξης

 

                                                Παράγραφος 13.

1. Μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι μόνο φυσικά και νομικά πρόσωπα.

2. Το νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μόνο μέλος υποστήριξης του συλλόγου.

 

                                       

                                                Παράγραφος 14.

Ταχτικό μέλος μπορεί να είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ελληνικής καταγωγής ,

μόνιμος κάτοικος της Πολωνικής Δημοκρατίας, που υποβάλλει έγγραφη δήλωση για

μέλος και που θα γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο του Συλλόγου με απόφαση.

 

                                                Παράγραφος 15.

1. Τακτικό μέλος μπορεί να είναι επίσης ανήλικος νεολαίος/νέος ή νέα ελληνικής

    καταγωγής ηλικίας 14 μέχρι 18 ετών.

2. Ο νεολαίος/νέος ή νέα κάτω των 16 ετών μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου    

       με την συγκατάθεση των νομικών κηδεμόνων του.

 

                                                           -5-

3. Τα ανήλικα μέλη του Συλλόγου ηλικίας 14-16 ετών μπορούν να ανήκουν στο 

    Σύλλογο χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία στην τακτική συνέλευση

    των μελών και χωρίς αξιοποίηση του ενεργού και παθητικού εκλογικού δικαιώματα

    για τις αρχές του Συλλόγου.

4. Η νεολαία, τα μέλη του Συλλόγου ηλικίας 16-18 ετών, που έχουν περιορισμένη   

    ικανότητα  για νομικές ενέργειες/πράξεις έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών

    μελών, μόνο που στην σύνθεση του Συμβουλίου του Συλλόγου η πλειοψηφία πρέπει

    να αποτελείται από με πλήρη ικανότητα για νομικές ενέργειες/πράξεις.

 

                                               Παράγραφος 16.  

Το πρόσωπο στο οποίο αρνήθηκαν την αποδοχή του στη σύνθεση των τακτικών μελών

έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ανάκληση/έφεση στην Γενική Συνέλευση των μελών σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της αρνητικής απόφασης.

 

                                               Παράγραφος 17.

Μέλος υποστήριξης μπορεί να είναι το πρόσωπο που προσέφερε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη των ιδεών του Συλλόγου ή με άλλο ιδιαίτερο τρόπο προσέφερε υπηρεσίες για το Σύλλογο.

 

                                               Παράγραφος 18.

Η απονομή του άξιου τίτλου του μέλους υποστήριξης συντελείται με το δρόμο της αποδοχής από την  Γενική Συνέλευση των Μελών, με πρόταση του Συμβουλίου.

 

                                                Παράγραφος 19.

Το τακτικό μέλος έχει δικαίωμα :

1. Να εκλέγει και να εκλέγεται στις αρχές του Συλλόγου.

2. Να συμμετέχει στις συνελεύσεις , στις διαλέξεις, στις συνδιασκέψεις, στα συμπόσια,  

    στις εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις αρχές του Συλλόγου κλπ.

3. Να αξιοποιεί τις συσκευές, τα όργανα , τις παροχές και τη βοήθεια του Συλλόγου.

4. Να φέρει το οργανωτικό σήμα.

5. Να καταγγέλλει τις αποφάσεις ή τις γνωματεύσεις των αρχών του Συλλόγου στα

    ζητήματα των μελών του.

 

                                               Παράγραφος 20.

Το τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο:

1. Να συμμετέχει δραστήρια στις εργασίες του Συλλόγου.

2. Να τηρεί το καταστατικό , τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρχών του 

    Συλλόγου.

3. Να πληρώνει τακτικά την συνδρομή του μέλους.

 

                                              Παράγραφος 21.

Το μέλος υποστήριξης έχει τα δικαιώματα του τακτικού μέλους εκτός από το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στις αρχές του Συλλόγου και να καταγγέλλει τις αποφάσεις και τις γνωματεύσεις των αρχών του Συλλόγου.

 

                                              Παράγραφος 22.

Το μέλος υποστήριξης είναι υποχρεωμένο να προπαγανδίζει τους σκοπούς του Συλλόγου και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες του.

 

                                                           -6-

                                                  Παράγραφος 23.

1. Το δικαίωμα του Μέλους του Συμβουλίου δεν ισχύει σαν συνέπεια :

    1.  της εθελοντικής παραίτησης του από μέλος του Συλλόγου, που γίνεται με την     

         έγγραφη υποβολή στο Συμβούλιο,

    2.  του θανάτου του μέλους ή της απώλειας της νομικής υπόστασης του από το μέλος

         υποστήριξης, που είναι νομικό πρόσωπο,

    3.  της διαγραφής από τον κατάλογο των μελών διότι σε μια περίοδο μεγαλύτερη 

         των 12 μηνών δεν πληρώνει την συνδρομή του σαν μέλος μετά από προηγούμενη

         υπόμνηση με απόφαση του Συμβουλίου,

   4.  της απόκλεισης από το Σύλλογο με απόφαση του Συμβουλίου για την παραβίαση

        των αρχών που καθορίζονται στο καταστατικό, την μη τήρηση των αποφάσεων

        και των κανονισμών ή για δράση προς ζημία/βλάβη του Συλλόγου,

   5.  της στέρησης της αξιοπρέπειας του μέλους υποστήριξης, με απόφαση της Γενικής

        Συνέλευσης των Μελών,

Σχετικά με την απόφαση στο θέμα της διαγραφής και της απόκλεισης του μέλους, το μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ανάκληση της στην επόμενη Γενική Συνέλευση των  Μελών σε προθεσμία δύο εβδομάδων.

 

 

                                                   Κεφάλαιο ΙV

                               Η οργανωτική στροχτούρα/δομή των αρχών        

 

                                                     Παράγραφος 24.

1.  Ανώτατες Αρχές του Συλλόγου είναι:

     1) Η Γενική Συνέλευση των Μελών

     2) Το Συμβούλιο

     3) Η Ελεγκτική Επιτροπή

2.  Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Συλλόγου ξεπερνά τα 200 πρόσωπα, η

     Γενική Συνέλευση των Μελών αντικαθίσταται με Συνέλευση Αντιπροσώπων, που

     εκλέγονται σε αναλογία – ένας αντιπρόσωπος για 10 τακτικά μέλη. Η εντολή του

     αντιπροσώπου ισχύει μέχρι τις νέες εκλογές.

3.  Η λεπτομερής διαδικασία και οι αρχές εκλογής των αντιπροσώπων καθορίζονται

     από τον κανονισμό που εγκρίνει το Συμβούλιο.

 

                                                     Παράγραφος 25.

1. Η θητεία όλων των αρχών του Συλλόγου διαρκεί 4 χρόνια, και η εκλογή τους γίνεται

    με μυστική ψηφοφορία, με συνήθης/απλή πλειοψηφία ψήφων.

2. Η εκλογή των αρχών γίνεται ανάμεσα σε απεριόριστο αριθμό υποψηφίων.

3. Τα εκλεγμένα μέλη για τις αρχές του Συλλόγου μπορούν να εκτελούν αυτήν την ίδια

    οργανωτική λειτουργία/αυτό το ίδιο καθήκον όχι περισσότερο από δύο θητείες.   

4. Οι αποφάσεις παίρνονται σε ανοικτή ψηφοφορία με απλή πλειοψηφία ψήφων. Τα

    πρόσωπα που συμμετέχουν στην συνέλευση μπορούν να εγκρίνουν μυστική

    ψηφοφορία.

5. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους των αρχών του Συλλόγου κατά τη διάρκεια της

    θητείας , η προσωπική σύνθεση αυτών των αρχών συμπληρώνεται από τους μη

    εκλεγμένους υποψηφίους, σύμφωνα με τη σειρά των ψήφων που έχουν πάρει. Ο

    αριθμός των προστιθέμενων μ’ αυτόν τον τρόπο μελών δεν μπορεί να ξεπερνά το

    1/3 του αριθμού των μελών των αρχών που προέρχονται από τις εκλογές.

  

                                                           -7-

 

 

6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου είναι δυνατή η ανάκληση του

    Συμβουλίου σαν ολότητα ή ξεχωριστών μελών του από Έκτατη Γενική Συνέλευση

    των Μελών, που συνέρχεται σύμφωνα με την παράγραφο 28 σημ. 1. 2. και την

    παράγραφο 28 σημεία 1. 3.

 

 

                                       Η Γενική Συνέλευση των Μελών

                                                  

                                                  Παράγραφος 26.

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι η ανώτατη αρχή του Συλλόγου.

2. Στη Γενική Συνέλευση των μελών συμμετέχουν

    1) με αποφασιστικό ψήφο- τα τακτικά μέλη,

    2) με συμβουλευτικό ψήφο – τα μέλη υποστήριξης , οι προσκαλεσμένοι

        φιλοξενούμενοι.

3. Για την προθεσμία, τον τόπο και τη διάταξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης

    των μελών, το Συμβούλιο ειδοποιεί τα μέλη έγγραφα είτε με το τηλέφωνο

    τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την προθεσμία της συνέλευσης.

 

                                                  Παράγραφος 27.

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών μπορεί να είναι τακτική και έκτακτη.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μελών συνέρχεται σύμφωνα με τον κανονισμό των

    εργασιών που αποφάσισε η ίδια.

3.Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Μελών διευθύνει το Προεδρείο στην

    ακόλουθο σύνθεση του: πρόεδρος, αναπληρωτής του προέδρου και γραμματέας.

4. Το μέλος των απερχόμενων αρχών δεν μπορεί να μπει στην σύνθεση του

    Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των Μελών και των συγκροτούμενων σ’ αυτό

    επιτροπών.

 

                                                  Παράγραφος 28.

1. Έκτατη Γενική Συνέλευση των Μελών συγκαλεί το Συμβούλιο:

    1) με δική του πρωτοβουλία,

    2) κατ’ απαίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής,

    3) με πρόταση τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών του.

2. Το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτατη Γενική Συνέλευση των

    μελών μέσα σε 2 μήνες από την ημέρα λήψης του αιτήματος ή της πρότασης που 

    καθορίζεται στο εδάφ. 1 σημεία 2 και 3.

3. Η Έκτατη Γενική Συνέλευση των Μελών εξετάζει αποκλειστικά και μόνο τις

    υποθέσεις για τις οποίες έχει συγκληθεί.

 

                                                  Παράγραφος 29.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μελών παίρνονται με παρουσία:

1) Στην πρώτη προθεσμία τουλάχιστον του μισού αριθμού των μελών που έχουν

    δικαίωμα ψήφισης/ψήφου.

2) Στη δεύτερη προθεσμία που καθορίζεται την ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο/μέρος

    τριάντα λεπτά πιο αργά από την πρώτη προθεσμία ανεξάρτητα από τον αριθμό των

    προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφισης /ψήφου. 

 

                                                           -8-

                                                       Παράγραφος 30.

Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μελών ανήκει:

1.  Η απόφαση/έγκριση των βασικών κατευθύνσεων της δραστηριότητας του

     Συλλόγου.

2.  Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Συμβουλίου και της Ελεγκτικής

     Επιτροπής.

3.  Η απόφαση /έγκριση των αλλαγών του καταστατικού,

4.  Η εξέταση των ανακλήσεων σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

5.  Η εξέταση και η επικύρωση/έγκριση των εκθέσεων δραστηριότητας του Συμβουλίου

     και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

6.  Η εξέταση των ανακλήσεων στα ζητήματα των μελών

7.  Η απονομή και η στέρηση της αξιοπρέπειας του μέλους υποστήριξης του Συλλόγου.

8.  Η λήψη αποφάσεων στο θέμα παροχής ή άρνησης παροχής έγκρισης /απολύτου

     έγκρισης στις απερχόμενες αρχές με πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

9.  Η λήψη απόφασης για τη διάλυση του Συλλόγου και τον προορισμό της περιουσίας

     του.

10.Η έγκριση του ύψους των συνδρομών των μελών/ της συνδρομής του μέλους και

     όλων των άλλων παροχών προς όφελος του Συλλόγου.

 

                                                      Το Συμβούλιο 

                                                 Παράγραφος 31.

Το Συμβούλιο διευθύνει  όλη στο σύνολο της τη δράση του Συλλόγου και τον αντιπροσωπεύει έξω.

 

                                                      Παράγραφος 32.

1. Στην σύνθεση του Συμβουλίου ανήκει ο Πρόεδρος και 6 μέλη. Στην πρώτη

    συνεδρίαση του το Συμβούλιο εκλέγει απ’ το σώμα του τον πρόεδρο, τον 

    αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία που αποτελούν το Προεδρείο του

    Συμβουλίου.

2. Μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για

    εκ προθέσεως αξιόποινη πράξη, τα οποία διώκονται για δημοσιονομικό ή οικονομικό

    έγκλημα.

3. Οι αρχές και η διαδικασία δράσης του Συμβουλίου καθορίζεται από τον κανονισμό

    που εγκρίνει το Συμβούλιο

4. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου γίνονται ανάλογα με τις ανάγκες, όχι όμως

    αραιότερα από μια φορά το τρίμηνο.

 

                                                       Παράγραφος 33.

Στον τομέα/στην εμβέλεια/της δράσης του Συμβουλίου ανήκει:

1.   Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

2.   Η εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

3.   Ο καθορισμός των ξεχωριστών κατευθύνσεων της δραστηριότητας του Συλλόγου.

4.   Η έγκριση των περιοδικών προγραμμάτων εργασίας του Συλλόγου και η επικύρωση     

      έγκριση των ετήσιων εκθέσεων δράσης.

5.   Η έγκριση του προϋπολογισμού και η επικύρωση/έγκριση των ετήσιων

      οικονομικών εκθέσεων.

6.   Η αντιπροσώπευση του Συλλόγου έξω.

7.   Η λήψη αποφάσεων για τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό του τακτικού μέλους, αν η

   

                                                           -9- 

      δραστηριότητα του δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Δικαίου, με τις  

      αποφάσεις του καταστατικού ή με τις αποφάσεις των αρχών του Συλλόγου.

8.   Η διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

9.   Η λήψη αποφάσεων για την αγορά, την πώληση και την επιβάρυνση της ακίνητης

      και κινητής περιουσίας του Συλλόγου.

10. Η λήψη αποφάσεων για την προσχώρηση του Συλλόγου σε εθνικές και διεθνείς

      οργανώσεις.

11. Η υποβολή προτάσεων για την απονομή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της

      αξιοπρέπειας του μέλους υποστήριξης του Συλλόγου.

12. Η υποβολή στη Γενική Συνέλευση των Μελών εκθέσεων από τη δράση του

      Συμβουλίου.

    

                                                       Παράγραφος 34.

Συνεδρίαση του Συμβουλίου συγκαλεί ο Πρόεδρος του Συλλόγου με πρωτοβουλία του

ή με αίτηση 3 μελών του συμβουλίου ,σε προθεσμία 14 ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης υποβολής της αίτησης.

 

                                                       Παράγραφος 35.

1. Στις υποχρεώσεις του Προεδρείου του Συμβουλίου ανήκουν ιδιαίτερα:

    1) η εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου,

 2) η προετοιμασία των σχεδίων πλάνων δραστηριότητας και των προϋπολογισμών

        του Συλλόγου.

 

 

                                                     Η Ελεγκτική Επιτροπή

     

                                                       Παράγραφος 36.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι η αρχή του Συλλόγου, που συγκροτείται για την άσκηση ελέγχου στη δραστηριότητα του.

 

                                                       Παράγραφος 37.

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 4 μέλη, που στην πρώτη συνεδρίαση τους

εκλέγουν από το σώμα τους πρόεδρο και αναπληρωτή.

 

                                                       Παράγραφος 38.

1.  Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι πρόσωπα:

     1) τα οποία είναι μέλη του Συμβουλίου ή τα οποία έχουν συζυγική σχέση/κοινή

         συμβίωση με τα μέλη του Συμβουλίου, ή παραμένουν με τα μέλη του

         Συμβουλίου σε συγγενική σχέση πρώτου βαθμού, σε συγγενική σχέση δευτέρου

         ή σε εργασιακή σχέση.

     2) τα οποία έχουν καταδικαστεί για εκ προθέσεως αξιόποινη πράξη, τα οποία

         διώκονται για δημοσιονομικό ή οικονομικό έγκλημα.  

 

2.  Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να λαμβάνουν για την εκτέλεση των

     καθηκόντων τους σε αυτό το όργανο, επιστροφή του εύλογου κόστους ή αμοιβή   

     ύψους όχι μεγαλύτερης της μέσης αμοιβής στον τομέα των επιχειρήσεων η οποία

     ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας του

     προηγούμενου έτους.

 

                                                           -10-

                                                   Παράγραφος 39.

1.  Στον τομέα/στην εμβέλεια  των δραστηριοτήτων της Ελεγκτικής Επιτροπής

     ανήκουν:

     1) ο έλεγχος τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ολόκληρης της δραστηριότητας

         του Συλλόγου,

     2) η σύγκληση της  Γενικής Συνέλευσης των Μελών, σε περίπτωση μη σύγκλησης

         της από το Συμβούλιο στην προθεσμία και με τη διαδικασία που καθορίζονται

         στο Καταστατικό,

     3) το δικαίωμα της απαίτησης της σύγκλησης της συνεδρίασης του Συμβουλίου,

         με σκοπό την συζήτηση των παρατηρήσεων , των αιτήσεων και των

         συστάσεων/εντολών που απορρέουν από τον εσωτερικό και τον εξωτερικό

         έλεγχο,

     4) η έγκριση δικού της κανονισμού δράσης,

     5) η υποβολή στη Γενική Συνέλευση των Μελών εκθέσεων από τη δική της

         δράση καθώς και αιτήσεις για την παροχή ή την άρνηση έγκρισης/απόλυτης στο

         Συμβούλιο του Συλλόγου.

 

2.  Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να απαιτεί από τα μέλη και τις αρχές του

     Συλλόγου κάθε βαθμού, να υποβάλλουν έγγραφες ή προφορικές διασαφηνίσεις 

     που αφορούν τις ελεγχόμενες υποθέσεις/τα ελεγχόμενα ζητήματα.

 

                                                   Παράγραφος 40.

Τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα συμμετοχής με συμβουλευτική ψήφο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

 

 

                                                    Κεφάλαιο V II

                                           Η Περιουσία και τα Φόντα

        

                                                   Παράγραφος 41.

1.  Την περιουσία του Συλλόγου αποτελούν τα ακίνητα , τα κινητά και τα φόντα.

2.  Πηγές δημιουργίας της περιουσίας του Συλλόγου είναι:

      1. οι συνδρομές των μελών,

      2. οι χρηματοδοτήσεις, οι δωρεές , οι κληρονομιές και οι εγγραφές,

      3. τα έσοδα απ’ την καταστατική δραστηριότητα,

      4. τα έσοδα από προσφορές του κοινού.

3.  Οι συνδρομές των μελών πρέπει να πληρώνονται μέχρι τα τέλη του πρώτου μήνα

      του μήνα του κάθε τριμήνου. Τα μέλη που γίνονται δεκτά για πρώτη φορά τις

      συνδρομές σε ύψος και σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται από τη Γενική

      Συνέλευση των Μελών, μέσα σε τέσσερεις εβδομάδες από την παραλαβή της

      ειδοποίησης για την αποδοχή σαν μέλος του Συλλόγου. Το Συμβούλιο στο

      κανονισμό που εγκρίνει το ίδιο καθορίζει τους τρόπους πληρωμής των

      συνδρομών των μελών. 

4.  Ο Σύλλογος τηρεί χρηματική οικονομία και λογιστικά σύμφωνα με τις υπο-

     χρεωτικές διατάξεις.

 

                                                   Παράγραφος 42.

Για την ισχύ της θέλησης στον τομέα/στην εμβέλεια των περιουσιακών δικαιωμάτων

 

                                                           -11-

και υποχρεώσεων του Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων της σύναψης συμφωνιών,

της παροχής πληρεξουσιότητας και της υποβολής άλλων δηλώσεων θέλησης, συμπεριλαμβανομένων και σε περιουσιακές υποθέσεις, απαιτούνται οι υπογραφές δύο μελών του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου ή αντιπροέδρου.

 

                                                   Παράγραφος 43.

Ο Σύλλογος μπορεί να αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα σε διαστάσεις που εξυ-

πηρετούν την πραγματοποίηση των καταστατικών του σκοπού, πάνω στις αρχές που

καθορίζονται σε ξεχωριστές διατάξεις. Το έσοδο από την οικονομική δραστηριότητα

προορίζεται καθ’ ολοκληρίαν για την πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών.

 

 

                                                   Κεφάλαιο V III

 

                                           Αλλαγή  του Καταστατικού

                                          και   διάλυση  του  Συλλόγου

 

                                                   Παράγραφος 44.

1. Η έγκριση αλλαγών του καταστατικού και η λήψη απόφασης για τη διάλυση του

    Συλλόγου από τη Γενική Συνέλευση των Μελών απαιτεί την ειδικευμένη

    πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφισης/ψήφου.

2. Η έγκριση των αλλαγών του καταστατικού ή η διάλυση του Συλλόγου μπορούν να

    γίνουν αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης των Μελών αποκλειστικά και μόνο

    όταν οι υποθέσεις αυτές /τα ζητήματα αυτά τοποθετήθηκαν στην διάταξη των 

    εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Μελών. Για την καθορισμένη ειδοποίηση

    στην παράγραφο 28 σημ. 3 πρέπει να επισυναφθούν τα σχέδια των ανάλογων

    αποφάσεων.

3. Παίρνοντας απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου, η Γενική Συνέλευση των

    Μελών/ των αντιπροσώπων αποφασίζει για τον προορισμό της περιουσίας και

    συγκροτεί επιτροπή διάλυσης, που πραγματοποιεί τη διάλυση του Συλλόγου.

4. Στις υποθέσεις/στα ζητήματα που αφορούν τη λύση και τη διάλυση του Συλλόγου

    που δεν έχουν ρυθμιστεί στο καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου

    της 7ης  Απριλίου 1989έ. Δίκαιο για Συλλόγους.( Εφημ. Κυβέρ. αριθμ. 20, εδάφ.

    104 με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις). 

                                                                                                 ακολουθούν

                                                                                   δύο δυσανάγνωστες υπογραφές

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           -12-