Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Οδυσσέα                    Σύλλογος Ελλήνων στην Πολωνία στις  23.02.2013, η    

 

  Γενική Συνέλευση των μελών, πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2013. στο γραφείο του Συλλόγου, μέσα Την ημερίδα παρακολούθησαν 20 μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα με τη λίστα του παρουσία (Παράρτημα 1): Για να είναι αποτελεσματική η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ξεκίνησε στη δεύτερη περίοδο, στις 12.30 (μισή ώρα αργότερα - σύμφωνα με το καταστατικό). Ανοίγοντας τη συνάντηση και χαιρετισμό μέλη συγκεντρώθηκαν από τον κ. Χρήστος Ζαρκάδας πρόεδρος του Συλλόγου. Στη συνέχεια, η επιλογή του Προέδρου της Συνέλευσης. Προτάθηκε ο κ. Χρήστος Zarkadasa υποψηφιότητα. Ο κ. Ζαρκάδας Χρήστος συμφώνησε και εξελέγη ομόφωνα ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Ο πρόεδρος παρουσίασε την ημερήσια διάταξη. Ο κ. Ανδρέας Βασιλείου έθεσε το αίτημα για την προσθήκη στην ημερήσια διάταξη, την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η πρόταση εγκρίθηκε.    Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται: Πρώτα Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μελών για 23.02.2013r. Δεύτερος Διαβάζοντας τις εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου για το έτος 2012. Τρίτους Διαβάζοντας Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2012.

 4ο Παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

5ο Η ημερήσια διάταξη.

 6ο Διορισμός των ψηφισμάτων και Προτάσεις

 7ο Έγκριση ψηφίσματος για την έγκριση της έκθεσης για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012.

 8ο Έγκριση ψηφίσματος για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012.

 9ο Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή Οδυσσέας Management Association. 10α Από-εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

11 Έγκριση ψηφίσματος ολοκληρώσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

 12 Παρουσίαση των σχεδίων και των εκτιμήσεων των δαπανών της Ένωσης το 2013.

13 Οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

14η Έγκριση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου.

15η Λήξη της συνεδρίασης.

 Ad.1 Συνέλευσης ο Πρόεδρος παρουσίασε την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη.

Ad.2 Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε ο κ. Χρήστος Ζαρκάδας Οδυσσέας Πρόεδρος του Συλλόγου. Δεν σχόλια. Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου για το έτος 2012 επισυνάπτεται στα πρακτικά. (Παράρτημα 2) Ad.3 οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως) για το έτος 2012 παρουσιάστηκαν από την Άννα Stoitsi. Σημειώσεις δεν αναζητούνται. Αντίγραφο της έκθεσης επισυνάπτεται στα πρακτικά. (Παράρτημα 3) Συνέλευση Πρόεδρος Χρήστος Ζαρκάδας

Ad.4 ζήτησε κα Όλγα Kokinidu μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή στις 3 Φεβρουαρίου. προέβη σε ανάλυση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου για το έτος 2012. Για την ανάλυση από την Ελεγκτική Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύουν για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012. (Προσάρτημα 4)

 Ad.5 Όσον αφορά την εκλογή του προέδρου της επιτροπής Επιστρέφοντας ζήτησε υποψηφιότητες. Αναφέρθηκαν: Νίκαια Zielinska, Stefan και η Σοφία Kalaidzy Skotis. Όλα τα άτομα που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Ως αποτέλεσμα της σύνθεσης της ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα την επιτροπή ελέγχου. (Προσάρτημα 5)

 Ad.6 Η επιλογή των ψηφισμάτων και Προτάσεις. Από την αίθουσα ανέφεραν οι υποψήφιοι: Wasso Kacyjanni και Άννα Ζαρκάδας, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. (Προσάρτημα 6)

Ad.7 ενέκρινε ψήφισμα για την έγκριση της έκθεσης για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012. Το ψήφισμα διαβάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα. (Παράρτημα 7-Ψήφισμα αριθ. 1)

Ad.8 ενέκρινε ψήφισμα για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012. Το ψήφισμα διαβάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα. (Παράρτημα 7-ανάλυση Νο 2

Ad.9 Συνέλευσης ο Πρόεδρος διαβάσει το περιεχόμενο του ψηφίσματος για την απαλλαγή Οδυσσέας Management Association. Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα. (Παράρτημα 8-Ψήφισμα αριθ. 3)

Ad.10 ακολούθησε η εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η Αίθουσα των υποψηφίων δίνονται τα ακόλουθα πρόσωπα: Γεώργιος Μαυρομάτης, Θωμαή Melanidou, Γεώργιος Lagoritis. Τα ακόλουθα άτομα έχουν συμφωνήσει να είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Ad. 11 Το αποτέλεσμα της ανάλυσης των εκλογών ψηφίστηκε για να συμπληρωθεί η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συμπληρωθεί από τα ακόλουθα πρόσωπα: ο κ. Γεώργιος Μαυρομάτης ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Θωμαή Melanidou και Γεώργιος Lagoritis. Το συνημμένο πρωτόκολλο της Επιτροπής Εξέταση (Παράρτημα 9-Ψήφισμα αριθ. 4)

 Ad.12 Συνέλευσης ο Πρόεδρος παρουσίασε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και τις δαπάνες για το έτος 2013. Είναι συζήτησε τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Ad. 13 δωρεάν εφαρμογές δεν ήταν.

Ad.14 διαβάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Ad.15 Συνέλευσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους για την παρουσία του και τελείωσε τη Γενική Συνέλευση των μελών. Protokołował: Πρόεδρος ................................................................... Andreas Βασιλείου  Ζαρκάδας Χρήστος

 

                 Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Οδυσσέα                    Σύλλογος Ελλήνων στην Πολωνία στις  23.02.2013, η    

 

  Γενική Συνέλευση των μελών, πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2013. στο γραφείο του Συλλόγου, μέσα Την ημερίδα παρακολούθησαν 20 μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα με τη λίστα του παρουσία (Παράρτημα 1): Για να είναι αποτελεσματική η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ξεκίνησε στη δεύτερη περίοδο, στις 12.30 (μισή ώρα αργότερα - σύμφωνα με το καταστατικό). Ανοίγοντας τη συνάντηση και χαιρετισμό μέλη συγκεντρώθηκαν από τον κ. Χρήστος Ζαρκάδας πρόεδρος του Συλλόγου. Στη συνέχεια, η επιλογή του Προέδρου της Συνέλευσης. Προτάθηκε ο κ. Χρήστος Zarkadasa υποψηφιότητα. Ο κ. Ζαρκάδας Χρήστος συμφώνησε και εξελέγη ομόφωνα ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Ο πρόεδρος παρουσίασε την ημερήσια διάταξη. Ο κ. Ανδρέας Βασιλείου έθεσε το αίτημα για την προσθήκη στην ημερήσια διάταξη, την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η πρόταση εγκρίθηκε.    Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται: Πρώτα Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μελών για 23.02.2013r. Δεύτερος Διαβάζοντας τις εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου για το έτος 2012. Τρίτους Διαβάζοντας Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2012.

 4ο Παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

5ο Η ημερήσια διάταξη.

 6ο Διορισμός των ψηφισμάτων και Προτάσεις

 7ο Έγκριση ψηφίσματος για την έγκριση της έκθεσης για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012.

 8ο Έγκριση ψηφίσματος για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012.

 9ο Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή Οδυσσέας Management Association. 10α Από-εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

11 Έγκριση ψηφίσματος ολοκληρώσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

 12 Παρουσίαση των σχεδίων και των εκτιμήσεων των δαπανών της Ένωσης το 2013.

13 Οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

14η Έγκριση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου.

15η Λήξη της συνεδρίασης.

 Ad.1 Συνέλευσης ο Πρόεδρος παρουσίασε την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη.

Ad.2 Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε ο κ. Χρήστος Ζαρκάδας Οδυσσέας Πρόεδρος του Συλλόγου. Δεν σχόλια. Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου για το έτος 2012 επισυνάπτεται στα πρακτικά. (Παράρτημα 2) Ad.3 οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως) για το έτος 2012 παρουσιάστηκαν από την Άννα Stoitsi. Σημειώσεις δεν αναζητούνται. Αντίγραφο της έκθεσης επισυνάπτεται στα πρακτικά. (Παράρτημα 3) Συνέλευση Πρόεδρος Χρήστος Ζαρκάδας

Ad.4 ζήτησε κα Όλγα Kokinidu μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή στις 3 Φεβρουαρίου. προέβη σε ανάλυση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου για το έτος 2012. Για την ανάλυση από την Ελεγκτική Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύουν για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012. (Προσάρτημα 4)

 Ad.5 Όσον αφορά την εκλογή του προέδρου της επιτροπής Επιστρέφοντας ζήτησε υποψηφιότητες. Αναφέρθηκαν: Νίκαια Zielinska, Stefan και η Σοφία Kalaidzy Skotis. Όλα τα άτομα που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Ως αποτέλεσμα της σύνθεσης της ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα την επιτροπή ελέγχου. (Προσάρτημα 5)

 Ad.6 Η επιλογή των ψηφισμάτων και Προτάσεις. Από την αίθουσα ανέφεραν οι υποψήφιοι: Wasso Kacyjanni και Άννα Ζαρκάδας, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. (Προσάρτημα 6)

Ad.7 ενέκρινε ψήφισμα για την έγκριση της έκθεσης για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012. Το ψήφισμα διαβάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα. (Παράρτημα 7-Ψήφισμα αριθ. 1)

Ad.8 ενέκρινε ψήφισμα για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012. Το ψήφισμα διαβάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα. (Παράρτημα 7-ανάλυση Νο 2

Ad.9 Συνέλευσης ο Πρόεδρος διαβάσει το περιεχόμενο του ψηφίσματος για την απαλλαγή Οδυσσέας Management Association. Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα. (Παράρτημα 8-Ψήφισμα αριθ. 3)

Ad.10 ακολούθησε η εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η Αίθουσα των υποψηφίων δίνονται τα ακόλουθα πρόσωπα: Γεώργιος Μαυρομάτης, Θωμαή Melanidou, Γεώργιος Lagoritis. Τα ακόλουθα άτομα έχουν συμφωνήσει να είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Ad. 11 Το αποτέλεσμα της ανάλυσης των εκλογών ψηφίστηκε για να συμπληρωθεί η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συμπληρωθεί από τα ακόλουθα πρόσωπα: ο κ. Γεώργιος Μαυρομάτης ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Θωμαή Melanidou και Γεώργιος Lagoritis. Το συνημμένο πρωτόκολλο της Επιτροπής Εξέταση (Παράρτημα 9-Ψήφισμα αριθ. 4)

 Ad.12 Συνέλευσης ο Πρόεδρος παρουσίασε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και τις δαπάνες για το έτος 2013. Είναι συζήτησε τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Ad. 13 δωρεάν εφαρμογές δεν ήταν.

Ad.14 διαβάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Ad.15 Συνέλευσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους για την παρουσία του και τελείωσε τη Γενική Συνέλευση των μελών. Protokołował: Πρόεδρος ................................................................... Andreas Βασιλείου  Ζαρκάδας Χρήστος

POWSTANIE    FEDERACJA STOWARZYSZEŃ GREKÓW    (31-03-2010)

W dniu 27 marca 2010r w Szczecinie odbyło sie zebranie założycielskie Federacji Stowarzyszeń Grekow w Polsce, w którym brało udział 17 delegatów z 4 stowarzyszeń ... przeczytaj protokół z zebrania założycielskiego >>>

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (6-11-2007) Już jesteśmy zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego. Można to sprawdzić na internetowych stronach Krajowego Rejestru Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości http://opp.ms.gov.pl. Nasz nr KRS to: 0000279678.
Co to znaczy i dlaczego ma taka wagę? Od przyszłego roku począwszy, każdy z nas może odprowadzić 1% swojego podatku - zamiast do urzędu skarbowego - na konto Stowarzyszenia. Inaczej mówiąc, nic nie tracąc można zasilić kasę Stowarzyszenia. Mogą to zrobić wszyscy: i Grecy, i Polacy, i inni; Firmy i osoby prywatne; członkowie Stowarzyszenia i jego sympatycy; nasi przyjaciele, znajomi, sąsiedzi - każdy kto rozlicza się z fiskusem.
W zamian jednak, coś musimy im dać,to: greckie zwyczaje; grecki język; greckie tańce; grecka kuchnia; grecka muzyka - jednym słowem wszystko to, co tworzy piękny i niepowtarzalny klimat, atmosferę grecką, tak przychylnie przyjmowaną tu w Polsce i na całym świecie.
A ponieważ i tak mamy obowiązek kultywowania spuścizny jaką pozostawili nam Ojcowie i Dziadkowie, w postaci tradycji kultury i języka, więc chyba nie będzie trudne dzielić się tym z innymi. Zachęcam zatem do aktywnego udziału w życiu Stowarzyszenia "ODYSSEAS".

NASTĘPNY KROK. (14-10-2007) W dniu 25.06.2007r. złożono w Sądzie Rejonowym wniosek o rejestrację ODYSSEAS Stowarzyszenie Greków w Polsce jako organizacji pożytku publicznego

JEST REJESTRACJA. (13-05-2007) W dniu 27 kwietnia "ODYSEAS Stowarzyszenie Greków w Polsce" zostało zarejestrowane. Informację tę a także nr KRS-u można sprawdzić w internecie na stronach o stowarzyszeniach. Jesteśmy czwartym w Polsce zarejestrowanym stowarzyszeniem Greków, po Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. W najbliższym czasie zostanie zwołane zebranie na którym ukonstytuują się władze organizacji. Tymczasową przewodnicząca stowarzyszenia jest p.Marika Skrzeszewska - można do niej zwracać się z tematami, które Was interesują, można pisać na podany adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), a także można przyjść do klubu greckiego - w każdy piątek w godz. 17-19
WYPEŁNIAJCIE DEKLARACJE
(14-10-2007)

Jesienią odbędzie się zjazd Federacji organizacji greckich działających na terenie Polski. W zjeździe uczestniczyć będą wybrani delegaci reprezentujący wyłącznie zdeklarowanych członków zarejestrowanych organizacji. Od tego ilu z nas wypełni deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia „ODYSSEAS” zależy ilość delegatów którzy na ten zjazd pojadą, a zatem również siła naszego (wrocławskiego) głosu w ogólnopolskiej dyskusji na temat profilu i przyszłości organizacji greckich.
Dlatego apel:
wypełniajcie deklarację – musimy wiedzieć ile nas jest!
Deklaracje można wypełnić:
- w każdy piątek w klubie greckim
- wysyłając e-mail’a


W Y P E Ł N I J     D E K L A R A C J Ę     T E R A Z ! ! !

 

Protokół z Walnego Zebrania Członków Odysseas

 

Stowarzyszenie Greków w Polsce w dniu 23.02.2013 r.

 

 

Walne Zebranie Członków odbyło się w dniu 23 lutego 2013r. w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu. Uczestniczyło w nim 20 członków Stowarzyszenia zgodnie z listą obecności (zał. nr 1):

Aby obrady były skuteczne posiedzenie rozpoczęto w drugim terminie, o godzinie 12.30 (pół godziny później - zgodnie ze Statutem).

   Otwarcia obrad i powitania zebranych Członków dokonał Pan Christos Zarkadas Przewodniczący Stowarzyszenia. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania. Została zaproponowana kandydatura Pana Christosa Zarkadasa. Pan Christos Zarkadas wyraził zgodę i został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

   Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Pan Andrzej Wasiliu   zgłosił wniosek o dopisanie do porządku obrad wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia. Wniosek został przyjęty.

Przyjęto porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 23.02.2013r.
 2. Odczytanie Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012.
 3. Odczytanie Sprawozdania finansowego za rok 2012.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Odysseas.
 10. Wybory uzupełniające do składu Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Przedstawienie zamierzeń i preliminarza wydatków Stowarzyszenia na rok 2013.
 13. Wolne wnioski.
 14. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 15. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący Zebrania przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez członków.

 

Ad.2 Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił pan Christos Zarkadas Przewodniczący Stowarzyszenia Odysseas. Uwag nie było. Sprawozdanie z działań Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012 stanowi załącznik do protokołu. (zał. nr 2)

 

Ad.3 Sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek wyników) za rok 2012 przedstawiła Pani Anna Stoitsi. Uwag nie wniesiono. Kopia sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. (zał. nr 3)

 

Ad.4 Przewodniczący Zebrania Christos Zarkadas poprosił Panią Olgę Kokinidu Członka   Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania Komisji. Komisja Rewizyjna w dniu 3 lutego br. przeprowadziła analizę działalności Zarządu oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia za rok 2012. Na wskutek przeprowadzonej analizy Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Zarządu oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2012 rok. (zał. nr 4)

Ad.5 W celu przeprowadzenia wyborów do Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono: Nicea Zielińska, Stefan Skotis oraz Sofia Kalaidzy. Wszystkie osoby wyraziły zgodę. W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto skład Komisji Skrutacyjnej. (zał. nr 5)

Ad.6 Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Z sali zgłoszono kandydatury: Wasso Kacyjanni oraz Anna Zarkadas , które zostały przyjęte jednogłośnie. (zał. nr 6)

Ad.7 Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok   2012. Uchwała została odczytana i przyjęta jednogłośnie. (zał. nr 7-uchwała nr 1)

Ad.8 Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok   2012. Uchwała została odczytana i przyjęta jednogłośnie. (zał. nr 7-uchwała nr 2.

Ad.9 Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Odysseas. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. nr 8-uchwała nr 3)

Ad.10 Następnie przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia. Z Sali podano kandydatury następujących osób: Georgios Mavromatis,   Thomai Melanidou,   Georgios Lagoritis. Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Zarządu Stowarzyszenia.

Ad. 11 W wyniku przeprowadzonych wyborów została podjęta uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu. Skład Zarządu został   uzupełniony o następujące osoby: Pan Georgios Mavromatis jako wiceprzewodniczący Zarządu oraz jako członkowie   Thomai Melanidou i Georgios Lagoritis.              W załączeniu protokół Komisji Skrutacyjnej (zał. nr 9-uchwała nr 4)

Ad.12   Przewodniczący Zebrania   przedstawił planowane działania oraz wydatki na rok 2013. Zostały omówione inicjatywy, które będą podejmowane przez Zarząd.

Ad. 13 Wolnych wniosków nie było.  

Ad.14 został odczytany i jednogłośnie zatwierdzony.

 

Ad.15   Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie i zakończył Walne Zebranie Członków.        

 

 

Protokołował:                                                                                     Przewodniczący

…………………………                                                                                  ……………………………….

Andrzej Wasiliu                                                                                       Christos Zarkadas