Protokół z Walnego Zebrania Członków Odysseas

 

Stowarzyszenie Greków w Polsce w dniu 23.02.2013 r.

 

 

Walne Zebranie Członków odbyło się w dniu 23 lutego 2013r. w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu. Uczestniczyło w nim 20 członków Stowarzyszenia zgodnie z listą obecności (zał. nr 1):

Aby obrady były skuteczne posiedzenie rozpoczęto w drugim terminie, o godzinie 12.30 (pół godziny później - zgodnie ze Statutem).

   Otwarcia obrad i powitania zebranych Członków dokonał Pan Christos Zarkadas Przewodniczący Stowarzyszenia. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania. Została zaproponowana kandydatura Pana Christosa Zarkadasa. Pan Christos Zarkadas wyraził zgodę i został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

   Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Pan Andrzej Wasiliu   zgłosił wniosek o dopisanie do porządku obrad wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia. Wniosek został przyjęty.

Przyjęto porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 23.02.2013r.
 2. Odczytanie Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012.
 3. Odczytanie Sprawozdania finansowego za rok 2012.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Odysseas.
 10. Wybory uzupełniające do składu Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Przedstawienie zamierzeń i preliminarza wydatków Stowarzyszenia na rok 2013.
 13. Wolne wnioski.
 14. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 15. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący Zebrania przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez członków.

 

Ad.2 Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił pan Christos Zarkadas Przewodniczący Stowarzyszenia Odysseas. Uwag nie było. Sprawozdanie z działań Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012 stanowi załącznik do protokołu. (zał. nr 2)

 

Ad.3 Sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek wyników) za rok 2012 przedstawiła Pani Anna Stoitsi. Uwag nie wniesiono. Kopia sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. (zał. nr 3)

 

Ad.4 Przewodniczący Zebrania Christos Zarkadas poprosił Panią Olgę Kokinidu Członka   Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania Komisji. Komisja Rewizyjna w dniu 3 lutego br. przeprowadziła analizę działalności Zarządu oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia za rok 2012. Na wskutek przeprowadzonej analizy Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Zarządu oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2012 rok. (zał. nr 4)

Ad.5 W celu przeprowadzenia wyborów do Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono: Nicea Zielińska, Stefan Skotis oraz Sofia Kalaidzy. Wszystkie osoby wyraziły zgodę. W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto skład Komisji Skrutacyjnej. (zał. nr 5)

Ad.6 Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Z sali zgłoszono kandydatury: Wasso Kacyjanni oraz Anna Zarkadas , które zostały przyjęte jednogłośnie. (zał. nr 6)

Ad.7 Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok   2012. Uchwała została odczytana i przyjęta jednogłośnie. (zał. nr 7-uchwała nr 1)

Ad.8 Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok   2012. Uchwała została odczytana i przyjęta jednogłośnie. (zał. nr 7-uchwała nr 2.

Ad.9 Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Odysseas. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. nr 8-uchwała nr 3)

Ad.10 Następnie przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia. Z Sali podano kandydatury następujących osób: Georgios Mavromatis,   Thomai Melanidou,   Georgios Lagoritis. Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Zarządu Stowarzyszenia.

Ad. 11 W wyniku przeprowadzonych wyborów została podjęta uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu. Skład Zarządu został   uzupełniony o następujące osoby: Pan Georgios Mavromatis jako wiceprzewodniczący Zarządu oraz jako członkowie   Thomai Melanidou i Georgios Lagoritis.              W załączeniu protokół Komisji Skrutacyjnej (zał. nr 9-uchwała nr 4)

Ad.12   Przewodniczący Zebrania   przedstawił planowane działania oraz wydatki na rok 2013. Zostały omówione inicjatywy, które będą podejmowane przez Zarząd.

Ad. 13 Wolnych wniosków nie było.  

Ad.14 został odczytany i jednogłośnie zatwierdzony.

 

Ad.15   Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie i zakończył Walne Zebranie Członków.        

 

 

Protokołował:                                                                                     Przewodniczący

…………………………                                                                                  ……………………………….

Andrzej Wasiliu                                                                                       Christos Zarkadas