Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Οδυσσέα                    Σύλλογος Ελλήνων στην Πολωνία στις  23.02.2013, η    

 

  Γενική Συνέλευση των μελών, πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2013. στο γραφείο του Συλλόγου, μέσα Την ημερίδα παρακολούθησαν 20 μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα με τη λίστα του παρουσία (Παράρτημα 1): Για να είναι αποτελεσματική η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ξεκίνησε στη δεύτερη περίοδο, στις 12.30 (μισή ώρα αργότερα - σύμφωνα με το καταστατικό). Ανοίγοντας τη συνάντηση και χαιρετισμό μέλη συγκεντρώθηκαν από τον κ. Χρήστος Ζαρκάδας πρόεδρος του Συλλόγου. Στη συνέχεια, η επιλογή του Προέδρου της Συνέλευσης. Προτάθηκε ο κ. Χρήστος Zarkadasa υποψηφιότητα. Ο κ. Ζαρκάδας Χρήστος συμφώνησε και εξελέγη ομόφωνα ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Ο πρόεδρος παρουσίασε την ημερήσια διάταξη. Ο κ. Ανδρέας Βασιλείου έθεσε το αίτημα για την προσθήκη στην ημερήσια διάταξη, την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η πρόταση εγκρίθηκε.    Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται: Πρώτα Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μελών για 23.02.2013r. Δεύτερος Διαβάζοντας τις εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου για το έτος 2012. Τρίτους Διαβάζοντας Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2012.

 4ο Παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

5ο Η ημερήσια διάταξη.

 6ο Διορισμός των ψηφισμάτων και Προτάσεις

 7ο Έγκριση ψηφίσματος για την έγκριση της έκθεσης για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012.

 8ο Έγκριση ψηφίσματος για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012.

 9ο Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή Οδυσσέας Management Association. 10α Από-εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

11 Έγκριση ψηφίσματος ολοκληρώσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

 12 Παρουσίαση των σχεδίων και των εκτιμήσεων των δαπανών της Ένωσης το 2013.

13 Οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

14η Έγκριση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου.

15η Λήξη της συνεδρίασης.

 Ad.1 Συνέλευσης ο Πρόεδρος παρουσίασε την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη.

Ad.2 Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε ο κ. Χρήστος Ζαρκάδας Οδυσσέας Πρόεδρος του Συλλόγου. Δεν σχόλια. Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου για το έτος 2012 επισυνάπτεται στα πρακτικά. (Παράρτημα 2) Ad.3 οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως) για το έτος 2012 παρουσιάστηκαν από την Άννα Stoitsi. Σημειώσεις δεν αναζητούνται. Αντίγραφο της έκθεσης επισυνάπτεται στα πρακτικά. (Παράρτημα 3) Συνέλευση Πρόεδρος Χρήστος Ζαρκάδας

Ad.4 ζήτησε κα Όλγα Kokinidu μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή στις 3 Φεβρουαρίου. προέβη σε ανάλυση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου για το έτος 2012. Για την ανάλυση από την Ελεγκτική Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύουν για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012. (Προσάρτημα 4)

 Ad.5 Όσον αφορά την εκλογή του προέδρου της επιτροπής Επιστρέφοντας ζήτησε υποψηφιότητες. Αναφέρθηκαν: Νίκαια Zielinska, Stefan και η Σοφία Kalaidzy Skotis. Όλα τα άτομα που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Ως αποτέλεσμα της σύνθεσης της ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα την επιτροπή ελέγχου. (Προσάρτημα 5)

 Ad.6 Η επιλογή των ψηφισμάτων και Προτάσεις. Από την αίθουσα ανέφεραν οι υποψήφιοι: Wasso Kacyjanni και Άννα Ζαρκάδας, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. (Προσάρτημα 6)

Ad.7 ενέκρινε ψήφισμα για την έγκριση της έκθεσης για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012. Το ψήφισμα διαβάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα. (Παράρτημα 7-Ψήφισμα αριθ. 1)

Ad.8 ενέκρινε ψήφισμα για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012. Το ψήφισμα διαβάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα. (Παράρτημα 7-ανάλυση Νο 2

Ad.9 Συνέλευσης ο Πρόεδρος διαβάσει το περιεχόμενο του ψηφίσματος για την απαλλαγή Οδυσσέας Management Association. Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα. (Παράρτημα 8-Ψήφισμα αριθ. 3)

Ad.10 ακολούθησε η εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η Αίθουσα των υποψηφίων δίνονται τα ακόλουθα πρόσωπα: Γεώργιος Μαυρομάτης, Θωμαή Melanidou, Γεώργιος Lagoritis. Τα ακόλουθα άτομα έχουν συμφωνήσει να είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Ad. 11 Το αποτέλεσμα της ανάλυσης των εκλογών ψηφίστηκε για να συμπληρωθεί η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συμπληρωθεί από τα ακόλουθα πρόσωπα: ο κ. Γεώργιος Μαυρομάτης ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Θωμαή Melanidou και Γεώργιος Lagoritis. Το συνημμένο πρωτόκολλο της Επιτροπής Εξέταση (Παράρτημα 9-Ψήφισμα αριθ. 4)

 Ad.12 Συνέλευσης ο Πρόεδρος παρουσίασε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και τις δαπάνες για το έτος 2013. Είναι συζήτησε τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Ad. 13 δωρεάν εφαρμογές δεν ήταν.

Ad.14 διαβάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Ad.15 Συνέλευσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους για την παρουσία του και τελείωσε τη Γενική Συνέλευση των μελών. Protokołował: Πρόεδρος ................................................................... Andreas Βασιλείου  Ζαρκάδας Χρήστος